Contact

Als u hulp nodig hebt, kunt u in principe altijd terecht bij het Leger des Heils. Misschien hebt u advies nodig of wilt u eens een goed gesprek, omdat u het geestelijk niet meer ziet zitten. Misschien hebt u opvang nodig, omdat u om wat voor reden dan ook geen woning meer hebt. Of misschien hebt u door allerlei problemen begeleiding voor het hele gezin nodig…

Als u op zoek bent naar hulp, kijk dan eens op deze website onder ‘Adressen’ en zoek naar een onderdeel van het Leger des Heils dat volgens u het beste past bij uw probleem.

Voorbeeld 1 – U verblijft ergens in Overrijssel, maar zoekt opvang. Op onze adressenpagina kunt u een onderdeel van het Leger des Heils kiezen. Daar kiest u voor ‘dak- en thuislozen’. Onder aan het beeldscherm krijgt u dan per provincie een overzicht van instellingen van het Leger die hulp bieden aan dak- en thuislozen. Neem vervolgens contact op met één van onze locaties in Overijssel.

Voorbeeld 2 – U woont in Lelystad en maakt u zorgen om die buurvrouw die nooit de deur uit komt. U weet niet precies wat voor hulp uw buurvrouw nodig heeft. Kijk dan eerst naar een overzicht van onze mogelijkheden. Op onze adressenpagina kunt u een regio kiezen. Daar kiest u ‘Flevoland’. Onder aan het beeldscherm verschijnt dan een overzicht van alle Leger des Heils-locaties in Flevoland. Voor uw buurvrouw zou u nu contact kunnen opnemen met een ‘korps’ of een instelling voor ‘ouderenzorg’.

Als u het niet zo goed weet…
Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde ‘korps’ of ‘regiokantoor hulpverlening’ Deze vindt u via de mogelijkheid ‘Kies een onderdeel van het Leger des Heils’.

Wat u in elk geval wel moet weten
De hulpvraag in Nederland is groter dan het hulpaanbod. Ook wij van het Leger des Heils zijn beperkt in wat we kunnen doen. Daardoor kan het zijn dat we (nog) geen opvangplaats vrij hebben of dat er niet voldoende medewerkers beschikbaar zijn. In dat geval kan het een tijdje duren voor u hulp krijgt, maar… aarzel nooit om uw probleem aan ons voor te leggen. Vaak kunnen we u goed adviseren of doorverwijzen.

Nee. Mensen die ons om hulp vragen, hoeven zelf niet te geloven. En als u een heel ander geloof hebt, kunt u bij ons terecht. Het maakt ook niet uit van welk ras of geslacht u bent of wat uw politieke of seksuele voorkeur is. Het Leger wil helpen.
Kijk voor meer informatie in onze Cliëntwijzer.

De Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils richt zich, vasthoudend en gedreven op de meest kwetsbaren in onze samenleving waarbij het gaat om hulpvragers met een complexe problematiek. Het gaat om: ‘Mensen zonder helper’: Huishoudens met problematische schulden. Met name eenoudergezinnen, huishoudens met lage inkomens, jongeren, alleenstaande mannen en allochtonen hebben een verhoogd risico; Langdurig werklozen en arbeidsongeschikten met een lage en/of niet afgemaakte schoolopleiding; (Ex-)drugs- of alcoholverslaafden, psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden en dak- en thuislozen. Ouderen: Alleenstaande, maatschappelijk geïsoleerde (en hoogbejaarde) ouderen toenemend afhankelijk van institutionele zorg- en hulpverlening. Jongeren: Voortijdige schoolverlaters met onvoldoende thuisbinding, die het risico lopen van een criminele carrière; Zwerfjongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

  • De inrichting van het hulpverleningstraject geschiedt op individueel niveau in samenspraak tussen cliënt en hulpverlener;
  • De houding van de hulpverlener wordt gekenmerkt door waarden als respect en professionaliteit;
  • De hulpverlener benadert de cliënt niet alleen vanuit de hulpverleningsfunctie van de voorziening van waaruit hij werkt (bijvoorbeeld verslavingszorg), maar inventariseert op alle levensgebieden van de cliënt zijn wensen en behoeften;
  • Afspraken over de inrichting van het hulpverleningstraject worden in een begeleidingsovereenkomst vastgelegd;
  • In de bejegening van de cliënt wordt uitgegaan van de principes van de gedragstherapeutische werkwijze. Juist bij hulpvragers zoals het Leger des Heils die kent, is het beter om gedrag aan te leren in plaats van af te leren;
  • Het aantal huisregels wordt beperkt en gescheiden van het huishoudelijk reglement. Bij de organisatie van de hulpverlening mag de cliënt aangeven wat hij of zij als eerste gaat oplossen al dan niet samen met de hulpverlener. Dit betekent dat de professionaliteit van de hulpverlener niet het primaat heeft in het inrichten van het hulpverleningstraject. Natuurlijk is de kennis en kunde van de hulpverlener van het grootste belang, maar deze vakkennis wordt naast de opvattingen, de inzichten en de prioriteiten van de hulpvrager gelegd.

Belangrijke uitgangspunten van de hulp en zorg die het Leger des Heils wil aanbieden zijn:

  • Het bieden van perspectief, onder het motto: ‘zelfstandig waar het kan, ondersteuning waar het moet’. Om (erger) te voorkomen wordt zoveel mogelijk preventief gehandeld. Diverse preventieve projecten leveren hieraan een belangrijke bijdrage, zoals ‘10’ Voor Toekomst en Grijs Genoeg(en);
  • De hulp en zorg vindt in samenhang plaats. De ontschotte wijze van werk wordt binnen de werkeenheden verankerd. Het werken met klantindicatoren levert hieraan een belangrijke bijdrage. De in 2002 verschenen notitie ‘de cliënt centraal’ geeft inhoud aan de wijze waarop de bejegening van cliënten door medewerkers gestalte krijgt;
  • Medewerkers zijn vasthoudend en gedreven. Ook hier gaat het om het bieden van perspectief. Er is een categorie cliënten die op enigerlei wijze contact zal blijven houden met hulpverleners. Inhoud geven aan goede nazorg is van groot belang.
  • Hulp en zorg is laagdrempelig van karakter. De door veel instanties vereiste indicaties voor hulp en zorg kunnen hierbij een knelpunt zijn. Om laagdrempelig te zijn bewerkstelligt het Leger des Heils zonodig een indicatie achteraf of onder voorwaarden.

Faq widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sed metus ullamcorper, dignissim nunc eu, posuere tellus. Phasellus nec purus a dui vehicula scelerisque at vitae massa. Cras turpis diam, faucibus