Stage groeps- en persoonlijk begeleider Gorinchem

Het Leger des Heils ZWN biedt voor schooljaar 2020 stageplaatsen aan, binnen de Intramurale afdeling Huis & Haard Gorinchem. Dit zijn stageplekken voor derdejaars voltijd-of deeltijd studenten, die de opleiding SW, MWD of SPH volgen.

Wij plaatsen stagiaires met een missie! Er is ruimte om binnen je binnen jouw stage te werken vanuit jouw visie. Je kunt denken aan het werken met een bepaalde methodiek of actief aan de slag gaan met een (actueel) aandachtsgebied.


 

Als groeps- en persoonlijk begeleider heb je het doel om deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en in samenwerking met de deelnemer antwoord te bieden op de hulpvraag. Het betreft een brede hulpvraag van deelnemers, waarbij zorg- en begeleidingsbehoeften sterk kunnen variëren.

De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:

 • zorg dragen voor de begeleiding binnen de voorziening
 • zorg dragen voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een ordelijk verloop kent en de routinematige zorg en begeleiding adequaat worden uitgevoerd
 • probleemanalyse en signaleren van behoeften van deelnemers, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidings-/zorgplan kan worden opgesteld/bijgesteld
 • stimuleren van deelnemers in het participeren van groepen, werk en dagbesteding en (re)creatieve activiteiten
 • deelnemers inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving
 • crisisinterventie en conflictbemiddeling
 • praktische hulpverlening op gebied van o.a. zelfzorg en financiën
 • onderhouden van contacten met samenwerkingspartners.

 
Hier leer je

 • te werken met multi-problematiek
 • te werken met relevante hulpverleningsmethoden
 • te werken in een groep
 • het individuele cliënttraject te begeleiden
 • te werken met het cliëntregistratiesysteem
 • te werken in een team
 • stressbestendig en flexibel te werken vanuit improvisatievermogen

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven 3e jaars SPH, MWD of SW stagiaire:

 • die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar leerproces en opdrachten
 • die stevig in zijn/haar schoenen staat en het liefs met een afgeronde vooropleiding MBO 4-niveau
 • die deelnemers weet te motiveren en stimuleren en daarbij gericht is op de mogelijkheden van de deelnemer
 • die als voorbeeld kan fungeren voor onze deelnemers; goede sociale vaardigheden zijn dan ook een must
 • met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • die in staat is onregelmatige diensten te draaien, inclusief weekenddiensten.

 
We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed.

 

Duur
Wij bieden de stage aan voor de duur van 10 maanden.
Mocht jouw opleiding een andere indeling hebben voor de stage in het 3de of 4de jaar neem dan gerust contact op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden!
 
Begeleiding

 • Wij bieden een werkbegeleider en een praktijkopleider die jou zullen begeleiden en stimuleren in het leerproces
 • De begeleiding voorziet in intervisie met mede HBO studenten van andere afdelingen

 
Stagevergoeding
Op basis van 4 dagen per week, 8 uur per dag, ontvang je een stagevergoeding van bruto €400 per maand.
 

 
Reageren
Ben je geïnteresseerd in een stage op deze afdeling, schrijf dan een brief.  Stuur vervolgens je brief en CV naar onderstaand e-mailadres.

 

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging mensen hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. De typische Leger des Heils-aanpak kenmerkt zich door een basishouding waarbij je naast de mens gaat staan, aansluit bij zijn/haar behoeften met (tijdelijke) ondersteuning  en als het nodig is beginnen we steeds opnieuw. Successen vieren we. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. We geloven dat mensen kunnen veranderen en dat iedereen ertoe doet. Dit betekent ook dat wij een bijdrage willen leveren aan een betere samenleving waarin iedereen tot zijn/haar recht kan en mag komen. Dit doen wij o.a. door maatschappelijke signalen onder de aandacht te brengen van lokale en landelijke overheid.

Het Leger des Heils Zuidwest Nederland (Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Zeeland en West-Noord-Brabant) is actief op de terreinen van de Maatschappelijke Opvang (MO), de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verzorging & Verpleging (V&V) vaak in combinatie met verslaving, forensische psychiatrie en jeugdzorg. Onze cliënten hebben complexe zorgvragen waardoor meedoen in de samenleving (soms) niet lukt zonder hulp of toezicht. Wij ondersteunen hen door de eigen kracht te stimuleren en hen te helpen het gewone leven te herstellen. Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid en welzijn bevorderd. De zorg wordt op straat, achter de eigen voordeur en in opvang- en woonvoorzieningen verleend zowel aan individuen als aan gezinnen.
 

Huis en Haard Gorinchem
Huis en Haard is een beschermde woonvorm voor mensen met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld, al dan niet in combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding. De mensen hebben ondersteuning en begeleiding nodig bij het regelen van hun dagelijkse leven.
 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Arina van Es, praktijkopleider binnen Leger des Heils Zuidwest Nederland, telefoon 078-630700. Het best te bereiken via de e-mail: a.van.es@legerdesheils.nl