Stage: Extramurale afdeling Dordrecht/Gorinchem

Wij plaatsen stagiaires met een missie! Er is ruimte om binnen je stage te werken vanuit jouw visie. Je kunt denken aan het werken met een bepaalde methodiek of actief aan de slag gaan met een (actueel) aandachtsgebied.


 

Het Leger des Heils ZWN biedt voor schooljaar 2019-2020 uitdagende Ambulante stageplaatsen aan op de afdeling extramuraal Verandering en op de afdeling extramuraal Continuïteit in Dordrecht en Gorinchem. Het gaat om stageplaatsen voor derdejaars voltijd-of deeltijd studenten, die de opleiding SW, MWD of SPH volgen.

Als Ambulant werker heb je het doel om cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en in samenwerking met de cliënt te werken aan zijn hulpvraag. Het betreft een brede hulpvraag van cliënten, waarbij zorg- en begeleidingsbehoeften sterk kunnen variëren.
De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:

 • zorg dragen voor de begeleiding in de thuissituatie van de cliënt
 • probleemanalyse en signaleren van behoeften van cliënten, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidings-/zorgplan kan worden opgesteld/bijgesteld
 • stimuleren van cliënten in het participeren van groepen, werk en dagbesteding en (re)creatieve activiteiten
 • cliënten inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving
 • crisisinterventie en conflictbemiddeling
 • praktische hulpverlening op gebied van o.a. zelfzorg en financiën
 • onderhouden van contacten met samenwerkingspartners.

 

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven 3e jaars SW, SPH of MWD stagiaire:

 • die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar leerproces en opdrachten
 • die stevig in zijn/haar schoenen staat
 • die cliënten weet te motiveren en stimuleren en daarbij gericht is op de mogelijkheden van de cliënt
 • die als voorbeeld kan fungeren voor onze cliënten; goede sociale vaardigheden zijn dan ook een must
 • met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed.

 

Duur
Wij bieden de stage aan voor de duur van 10 maanden.
Neem gerust contact met ons op als jouw opleiidng een andere periode hanteert, dan kijken we samen naar de mogelijkheden! 

Begeleiding

 • Wij bieden een werkbegeleider en een praktijkopleider die jou zullen begeleiden en stimuleren in het leerproces
 • De begeleiding voorziet in intervisie met mede HBO studenten van andere afdelingen

Stagevergoeding
Op basis van 4 dagen per week, 8 uur per dag, ontvang je een stagevergoeding van bruto €400,- per maand.

 

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl 

Extramuraal ZHZ:
Het cluster Extramuraal ZHZ geeft in de regio’s Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ondersteuning, begeleiding en hulp aan mensen en gezinnen die moeite hebben met het zelfstandig wonen. Dreigende huisuitzetting of juist de weg terug naar zelfstandig wonen is vaak de aanleiding voor hulpverlening. Ook mensen die uit detentie komen, willen wij helpen een nieuwe start te maken in de samenleving. Een kenmerk van onze doelgroep is dat cliënten veelal te maken hebben met meervoudige problemen, zoals dak- en thuisloosheid, verslaving, schulden, sociaal-psychische problemen en/of onvoldoende sociale vaardigheden en opvoedingsproblemen.

Extramuraal ZHZ is opgesplitst in twee afdelingen.

De afdeling Continuïteit richt zich op het stabiliseren van de leefomstandigheden. Inzet is om herstel van het ‘gewone leven’ te realiseren en een terugval bij de cliënt te voorkomen. Zorgmijdend gedrag, verslavings- en (geestelijke) gezondheidsproblematiek zijn vaak aan de orde. Continuïteit is vaak langdurig bij cliënten betrokken.

De afdeling Verandering zet korter durende interventies in, gericht op een weer zelfstandig functioneren van de cliënt. Binnen Verandering worden meerdere producten aangeboden, voor gezinnen en (jong)volwassenen. Dit betreft de producten ‘10 voor Toekomst’, Housing First, Voortgang en Vrouwenopvang. Ook het project Kamers met Kansen valt onder deze afdeling.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Arina van Es, praktijkopleider binnen Leger des Heils Zuidwest Nederland, telefoon 078-630700. Het best bereikbaar via de e-mail: a.van.es@legerdesheils.nl