Raad van Toezicht zoekt RvT-lid (tevens lid auditcommissie)

De RvT is op zoek naar een betrokken professional met specifieke kennis van en ervaring met bedrijfskundige zaken, financiën, risicomanagement en governance vraagstukken. Bij voorkeur met kennis van de zorgsector. De vacature betreft een vervanging in verband met regulier aftreden. De kandidaat zal tevens deel gaan uitmaken van de auditcommissie.

De Stichtingen Welzijns- & Gezondheidszorg (Stichting W&G) en en de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (Stichting LJ&R) hebben ieder een Raad van Toezicht (RvT) en een Directie. De RvT en Directie van Stichting LJ&R bestaat uit dezelfde personen als die van de RvT en Directie van Stichting W&G. 

In haar samenstelling streeft de RvT er naar kennis en ervaring bijeen te brengen op het vlak van:
• de sector welzijn en gezondheidszorg (op landelijk en lokaal niveau);
• het besturen van (grote) instellingen;
• sociaal beleid en kwaliteitssystemen;
• financiële en juridische vraagstukken;
• vraagstukken waarbij de cliënt centraal staat.

De RvT komt in beginsel zesmaal per jaar regulier bijeen, daarnaast wordt tweemaal per jaar een bijeenkomst in het kader van permanente educatie georganiseerd. De RvT heeft een Audit Commissie, een Selectie- en Remuneratie Commissie en een Commissie Kwaliteit en Veiligheid, die per jaar in beginsel respectievelijk zesmaal, vijfmaal en vijfmaal bijeenkomen. Er is jaarlijks tenminste tweemaal overleg tussen de RvT, Centrale Ondernemingsraad (COR) en Landelijke Cliëntenraad (LCR). De RvT en de RvT-Commissies combineren de vergaderingen van de Stichting W&G met die van de Stichting LJ&R. Leden van de RvT worden van tijd tot tijd op grond van hun persoonlijke expertise bij vraagstukken en projecten van de Stichting betrokken.

Doel van het toezicht
Het doel van de Raad van Toezicht is erop toezien dat de kwetsbare mens waarop de stichtingen zich blijkens hun missie richten, zo goed mogelijk wordt bediend. Dit met behulp van goed opgeleide en vanuit de identiteit van het Leger des Heils gemotiveerde medewerkers en overige betrokkenen. En dat in een organisatie die daarvoor goed is geëquipeerd en die rust op een degelijke financiële structuur. De Raad van Toezicht wil vanuit een open en betrokken houding de stichtingsdirectie uitdagen om het beste uit de organisatie en de medewerkers te halen en haar daarbij ondersteunen. De doelstelling daarbij is dat de deelnemers van Stichting W&G en Stichting LJ&R daadwerkelijk in staat worden gesteld hun leven te leiden op een manier die bij hun mogelijkheden past. Dat doet de Raad van Toezicht door met de stichtingsdirectie het gesprek te voeren, goed te luisteren, haar kritisch te bevragen en van advies te dienen.

Kortom, de Raad van Toezicht ziet toe op:
• Het concretiseren en waarmaken van visie en missie van de stichtingen;
• De verantwoorde besturing van de organisatie;
• De algemene gang van zaken;
• Goed werkgeverschap.

De stichtingen hebben expliciet de keuze gemaakt om het Nederlandse governance model te hanteren. De zorgbrede Governance Code is op de stichtingen zoveel mogelijk van toepassing, ook al is dit voor de stichtingen niet verplicht.

De ideale kandidaat:
• Heeft een Christelijke levensovertuiging, die beleden wordt en van waaruit de godsdienstige beginselen en leerstellingen van het Kerkgenootschap Leger des Heils worden gerespecteerd;
• Heeft kennis van en ervaring met bedrijfskundige zaken en financiën, risicomanagement en governance vraagstukken (bij voorkeur in de zorgsector);
• Is een integere, toegankelijke en betrokken professional met een breed en effectief netwerk;
• Heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder of commissaris;
• Wil zich inzetten om op een actieve, kritische, controlerende, stimulerende en onafhankelijke manier een rol naar de Directie en binnen de RvT te vervullen en maakt daarvoor de nodige tijd vrij;
• Is iemand die goed kan luisteren, snel de werkelijkheid achter de cijfers kan doorgronden, een natuurlijk gezag heeft en goed kan samenwerken;
• Heeft een goed gevoel voor de dynamieken, sensitiviteiten en governance aspecten die kunnen spelen binnen organisaties met de omvang, grondslag en maatschappelijke positie van het Leger des Heils.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat i.v.m. een evenwichtige samenstelling van de RvT.

Leden van de RvT ontvangen vacatiegelden en een reiskostenvergoeding per bijgewoonde RvT-vergadering en RvT-Commissievergadering. Deze vergoedingen voldoen aan de normen van de WNT.

De Stichting Leger des Heils Welzijns- & Gezondheidszorg (W&G) en de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) zijn onderdeel van het Leger des Heils in Nederland (www.legerdesheils.nl). De verschillende entiteiten van het Leger des Heils in Nederland maken deel uit van de Internationale organisatie The Salvation Army, gevestigd in Londen.

W&G en LJ&R zijn professionele, innovatieve en praktisch ingestelde zorgorganisaties die zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp verlenen aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op hen doen. Hun werk is geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, wat mede waarden als rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit bevat. Zij doen daarbij ook een beroep op de samenleving om die waarden te realiseren. Op veel punten is de hulpverlening van het Leger des Heils vergelijkbaar met die van andere organisaties. Bijzonder is de grote variatie in gebieden waarop het Leger actief is: maatschappelijke opvang, jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, ouderenzorg, verslavingszorg, reclassering, preventie, maatschappelijk herstel en nieuwe vormen van hulpverlening. Wat het Leger des Heils vooral kenmerkt, is dat het zich met name richt op mensen die nergens anders terecht kunnen.

W&G is verantwoordelijk voor de professionele gezondheidszorg en het welzijnswerk van het Leger des Heils in Nederland. Zij richt zich daarbij op de onderlaag van de onderkant van de Nederlandse samenleving, kwetsbare mensen die meestal met combinaties van problemen kampen:
• kwetsbare huishoudens, dak- en thuislozen, psychiatrische patienten, degenen die niet meer aan de arbeidsmarkt deelnemen, werkende armen;
• multiprobleem gezinnen, kinderen in crisis(volle)situaties, voortijdige schoolverlaters, zwerfjongeren, tienermoeders, jongeren/jong volwassenen die met justitie in aanraking (dreigen te) komen;
• licht verstandelijk beperkte (LVB) (zwerf)jongeren, volwassenen en ouderen met dubbeldiagnose (LVB en verslaafd, LVB en psychiatrisch, LVB en veelpleger, LVB en dakloos, LVB en sterk gedragsgestoord);
• ex-gedetineerden/veelplegers zonder huisvesting/opvang, (ex)drugs- of alcoholverslaafden, ernstig zieke dak- en thuislozen.

Het onderdeel jeugdbescherming van de LJ&R verleent hulp aan kinderen en hun gezinnen in een problematische opvoedingssituatie. Deze hulpverlening vindt plaats vanuit een justitieel kader. De reclasseringsactiviteiten van LJ&R zijn er op gericht om justitiabelen te helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. De cliënten die begeleiding krijgen zijn veelal mensen met complexe problemen die hun mogelijkheden tot verbetering in negatieve zin beïnvloeden en versterken. Deze groep kent een hoge recidive en is door het ontbreken van een eigen netwerk langdurig aangewezen op professionele hulp en steun.

W&G en LJ&R, met 12 werkeenheden en 256 vestigingen verspreid over Nederland, ontlenen hun kracht aan de bijna 7.000 medewerkers en duizenden vrijwilligers die zich samen en gedreven inzetten voor hun medemens, alsook aan de facilitaire middelen en samenwerkingsverbanden, met ketenpartners en lokale overheden, waarin zij participeren. Vanwege de vele financieringsvormen hebben de Stichtingen te maken met veel (overheids)instanties, zoals gemeenten, de ministeries van Veiligheid & Justitie en VWS, diverse zorgkantoren, diverse zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit. Zij kunnen voorts niet zonder de (financiële) hulp van bedrijven en de gulle giften van de Nederlandse bevolking.

Reageren kan vóór 1 april 2019 naar: Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, t.a.v. mw. E. van Kesteren, Postbus 3006, 1300 EH Almere. Gesprekken zijn gepland op 8 mei.