Lid klachtencommissie Jeugdbescherming

Wil jij in je nevenactiviteiten je ervaring delen en het verschil maken voor onze organisatie en de cliënten? Kom dan onze klachtencommissie versterken!
 

De klachtencommissie van LJ&R is een onafhankelijke commissie die belast is met de behandeling van (individuele) klachten met betrekking tot de begeleiding en hulpverlening aan cliënten van de afdeling Jeugdbescherming van LJ&R. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de klachtbehandeling is onder andere vastgelegd in het Klachtenreglement LJ&R.
Doel van de functie
Het in commissie behandelen van klachten van cliënten dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, nabestaanden, overige belanghebbenden of hun gemachtigden.
Het op basis hiervan bijdragen aan het vormen van een gezamenlijk oordeel over de klacht en het doen van eventuele aanbevelingen aan de directie van het LJ&R.
Toetsen en behandelen klacht

 • Het toetsen van de klacht aan de vigerende wet- en regelgeving (Algemene Wet Bestuursrecht, Burgerlijk Wetboek, Jeugdwet, interne protocollen en richtlijnen ter zake)
 • Het zich op basis van het klachtdossier een oordeel vormen over de klacht
 • Naar aanleiding van de klachtbehandeling en de beraadslaging in commissie (doen) opstellen van het oordeel en eventuele aanbevelingen

 
Verder relevant

 • Deelnemen aan het halfjaarlijkse plenair overleg van de klachtencommissie met de directie van het LJ&R
 • Snel reageren op oproepen van de ambtelijk secretaris in verband met (wettelijke) termijnen en de continuïteit
 • Beschikbaar ten minste 6 keer per jaar (vrijdagen en eens per kwartaal donderdag)

 

 • HBO / WO werk- en denkniveau
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving: jeugdrecht of personen- en familierecht
 • Affiniteit met de doelgroep van Jeugdbescherming
 • Kennis van en/of ervaring met klachtenbehandeling
 • Communicatieve vaardigheden
 • Inlevingsvermogen
 • Schriftelijke vaardigheden
 • Oplossingsgerichtheid
 • Adviesvaardigheid

 

Er is sprake van een onkostenvergoeding naar gelang de situatie. Te denken valt aan een vergoeding voor het bijwonen van hoorzittingen en vergaderingen (vacatiegeld). Er kan ook van je gevraagd worden om de beslissing te schrijven, hiervoor is een uurtarief vastgesteld. 
 

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen.
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt in Nederland ongeveer 600 medewerkers. Voor meer informatie over de organisatie: https://www.legerdesheils.nl/ljr

Solliciteer uiterlijk 30 augustus 2020 online via de solliciteerbutton en upload je cv en motivatie. Gesprekken staan gepland op vrijdag 4 september 2020.

Voor meer informatie neem je contact op met de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie: mevrouw E. Meegdes of in de periode van 3 tot en met 21 augustus 2020: mevrouw mr. M. van Wijk, beide bereikbaar via 088-0901000.