Werkgebieden

Maatschappelijke opvang
De maatschappelijke opvang is het vangnet van de samenleving. Als je nergens anders terecht kunt, kun je een beroep doen op deze vorm van hulp. De maatschappelijke opvang werkt namelijk niet met een verplichte indicatiestelling. Lees meer...

Ouderen- en gezondheidszorg
In de ouderen- en gezondheidszorg gaat het om een combinatie van goede huisvesting en goede zorg. Ons uitgangspunt is dat deze zorg afgestemd moet worden op de behoefte van de cliënt, met respect voor de wens om zo lang mogelijk in het eigen leefmilieu te blijven. Lees meer...

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg heeft in Lunteren een forensische GGZ-kliniek voor jeugd en volwassenen. Ook is er in Arnhem een deeltijdkliniek en een polikliniek. Daarnaast heeft het Leger des Heils woonvoorzieningen (RIBW’s) voor voormalig dak- en thuislozen. Lees meer...

Jeugdzorg
De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is in een aantal provincies actief op het gebied van jeugdhulpverlening. Daarnaast beschikken we over een landelijk werkende organisatie  voor pleegzorg. Lees meer...

Reclassering
Reclasseringswerk is erop gericht om (ex-)gedetineerden te helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. Het gaat vooral om cliënten met complexe problemen. De groep kent een hoge recidive (‘veelplegers’) en is door het ontbreken van een eigen netwerk langdurig aangewezen op professionele hulp. Lees meer...

Verslavingszorg
Er zijn veel verslaafden die regelmatig aankloppen bij onze voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Vaak kunnen we dan niet veel meer doen dan hun iets te eten en te drinken en een slaapplaats voor de nacht bieden. Lees meer...

Preventie en maatschappelijk herstel
Het Leger des Heils wil voorkomen dat mensen hun zelfstandigheid verliezen. Anderen helpen we bij hun streven naar meer zelfstandigheid dan ze op dat moment hebben. Daarnaast willen we de sociale cohesie in buurten en wijken bevorderen. Lees meer...

Kledinginzameling
Het Leger des Heils zamelt gebruikte kleding in bij particulieren, scholen, bedrijven en gemeenten. De inzameling van gebruikte kleding is goed voor het milieu. Tegelijkertijd wordt een deel van de ingezamelde kleding rechtstreeks ingezet voor nationale en internationale hulpverlening. Lees meer...

Evangelisatie en pastorale zorg
Het Leger des Heils heeft in Nederland vijftig korpsen (kerkelijke gemeenten) plus een twintigtal buitenposten en dienstencentra. Op zondag worden in de korpsen samenkomsten gehouden. Hier krijgt iedereen de kans zich te bezinnen op de zin van het bestaan, anderen te ontmoeten en tot rust te komen. Lees meer...

Kerkelijke sociale hulpverlening
Uit liefde voor God en de medemens richten de kerkelijke gemeenten en de dienstencentra van het Leger des Heils zich ook op de maatschappelijke noden in de omgeving. Dit werk wordt vrijwel geheel door vrijwilligers gedaan. Lees meer...

Ontwikkelingswerk
Het internationale Leger des Heils (The Salvation Army) is momenteel actief in ruim 120 landen. Van deze landen zijn er 66 die door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) worden gerekend tot de ontwikkelingslanden. Het Leger des Heils steunt zo’n 600 ontwikkelingsprojecten. Lees meer...

Ondersteunende diensten
Voor al onze activiteiten hebben we ook ondersteunende diensten, zoals: Financiën, Food/horeca, Communicatie, Fondsenwerving, HR/P&O, Hospitality / Facilitair, Logistiek/Onderhoud, Secretariaat, Juridische Zaken, Beleid / Strategie, Inkoop&Aanbesteding. Lees meer...


Terug